top of page

Polityka Prywatności
spółki WOODPARK B. Malita i wspólnicy spółka jawna

                  Usługodawca szanuje dane osobowe swoich Klientów i użytkowników strony internetowej oraz spełnia wymogi ochrony danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć taki sam sposób, jak w Regulaminie.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Opiekunów jest Usługodawca, tj. spółka WOODPARK B. Malita i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziewosłęby 9, 04-403 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000881795, posiadająca NIP: 9522213366, REGON: 388151652 (dalej: „Administrator”).

 2. Podanie danych osobowych Administratorowi przez Użytkownika oraz Opiekuna jest konieczne, przy czym Użytkownik oraz Opiekun podaje swoje dane dobrowolnie.

 3. Dane osobowe Użytkowników oraz Opiekunów przetwarzane będą w celu i zakresie:

  1. niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz podjęcia, na Państwa żądanie, działań przed zawarciem umowy, jak również w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed takimi roszczeniami – co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;

  3. udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa w formularzu kontaktowym, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  5. prowadzenia profilu Usługodawcy w mediach społecznościowych, w tym interakcji z osobami nawiązującymi kontakt z Usługodawcą poprzez takie profile – w odniesieniu do danych udostępnionych przez te osoby w ramach mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników oraz Opiekunów mogą być pracownicy oraz współpracownicy Usługodawcy, a także podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne, a także administratorzy portali społecznościowych, na których posiadają Państwo zarejestrowany profil i za pośrednictwem których dokonują Państwo interakcji z profilem Usługodawcy.

 5. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 6. Dane osobowe Użytkowników oraz Opiekunów będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową (co do zasady obowiązuje trzyletni okres przedawnienia) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Uczestników szkoleń sprzeciwu, przy czym nie dalej niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia świadczenia usług.

 7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 8. Użytkownicy oraz Opiekunowie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Użytkownicy oraz Opiekunowie mają prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Strona internetowa Usługodawcy może wykorzystywać pliki cookies. Usługodawca dla zapewnienia ochrony Państwa prywatności, wykorzystuje narzędzia do zarządzania plikami cookies, umożliwiające Państwu decydowanie o tym, jakie pliki cookies i w jakich celach będą wykorzystywane.

polityka prywatnosci
bottom of page