top of page

REGULAMIN SKATEPARKU - WOODPARK WARSZAWA

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki i zasady korzystania ze skateparku WOOD PARK Warszawa, który znajduje się przy ulicy Dziewosłęby 9  04-403 w Warszawie (wejście od Eskulapów 10a)

 

2. Pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

Użytkownik – Klient, który korzysta usług Usługodawcy w związku z użytkowaniem Skateparku;

Skatepark – skatepark WOODPARK Warszawa, który znajduje się przy ulicy Dziewosłęby 9, 04-403 w Warszawie (wejście od ul Eskulapów 10a)

Usługodawca – spółka WOODPARK B.Malita i Wspólnicy spółka jawna, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000881795;

Pracownik Skateparku – osoba znajdująca się na terenie Skateparku, która w imieniu Usługodawcy prowadzi obsługę administracyjną Skateparku;

Karta Członkowska – karta wydawana Użytkownikom, uprawniająca do korzystania ze Skateparku ze zniżką;

Opiekun – osoba umocowana do reprezentowania Użytkownika na zasadach określonych w art. 96 ustawy z dnia 1 stycznia 1965 roku kodeks cywilny w związku z brakiem pełnej zdolności do czynności prawnych Użytkownika;

Płyta Skateparku – powierzchnia obiektu Skateparku przeznaczona do jazdy wyczynowej na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx i hulajnogach wyczynowych.

 

3. Skatepark jest czynny co do zasady 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 22:00, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Skateparku. Aktualne i obowiązujące godziny pracy publikowane są na stronie internetowej usługodawcy www.woodpark.pl
 

5. Infrastruktura Skateparku przeznaczona jest do jazdy wyczynowej na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx i hulajnogach wyczynowych. Korzystanie z innych urządzeń, niż wskazane w zdaniu poprzednim jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Pracownika Skateparku, przy czym Użytkownik korzysta z innych urządzeń wyłącznie na własne ryzyko.

 

§ 2 Wstęp na Płytę Skateparku
 

1. Podczas pierwszej wizyty w Skateparku Użytkownikowi może być wydawana Karta Członkowska. Jednorazowa opłata  za wydanie Użytkownikowi Karty Członkowskiej wynosi 15 zł.  Karta uprawnia m.in. do zniżek na zakup biletów (przedstawionych w cenniku)


2. Warunkiem wstępu na Płytę Skateparku jest posiadanie ważnego biletu lub karnetu, a także otrzymanie od Pracownika Skateparku  opaski na nadgarstek, którą Użytkownik powinien mieć założoną w widoczny sposób przez cały czas przebywania na terenie Skateparku.

 

3. Kartą Członkowską może posługiwać się jedynie Użytkownik dla którego Karta Członkowska została wyrobiona.

 

4. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o utracie Karty Członkowskiej.

 

5. W przypadku utraty Karty Członkowskiej Użytkownik zobowiązany jest do zlecenia Usługodawcy wyrobienia nowej Karty Członkowskiej i ponownego uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości określonej w § 2 ust. 1 Regulaminu.

 

6. Ze względów bezpieczeństwa ze Skateparku może korzystać w tym samym czasie maksymalnie 50 osób (w tym Opiekunów). W przypadku przekroczenia tego limitu Usługodawca uprawniony jest do odmowy wstępu na teren Płyty Skateparku Użytkownikom oraz Opiekunom do czasu zwolnienia odpowiedniej ilości miejsc.

 

§ 3 Korzystanie ze Skateparku
 

1. Ze Skateparku mogą korzystać wyłącznie osoby, które skończyły 4 lata.
 

2. Osoby poniżej 13. (trzynastego) roku życia mogą korzystać ze Skateparku wyłącznie za zgodą oraz pod stałym nadzorem Opiekuna.

 

3. Osoby pomiędzy 4 (czwartym) a 18. (osiemnastym) rokiem życia mogą korzystać ze Skateparku wyłącznie po dostarczeniu pisemnej zgody swojego Opiekuna, której wzór przedstawiony jest w załączniku 1 do Regulaminu. Osoby dorosłe wypełniają oświadczenie dostępne na stronie internetowej www.woodpark.pl lub na recepcji

 

4. Ze względu na fakt, że korzystanie ze Skateparku obarczone jest wysokim ryzykiem powstania kontuzji, wszystkim Użytkownikom zaleca się używanie kasków oraz ochraniaczy, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 używanie kasków oraz ochraniaczy jest obowiązkowe.

 

5. Każdy korzystający ze Skateparku zobowiązany jest do używania w pełni sprawnego sprzętu (deskorolek, rolek, rowerów bmx, hulajnóg), z którego korzystanie nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych osób. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie oraz mieniu w wyniku używania sprzętu niezgodnego z powyższym zapisem.

 

6. Każdy korzystający ze Skateparku zobligowany jest do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami  Pracowników Skateparku oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku niezastosowania się do powyższego postanowienia, Użytkownik (lub jego Opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania infrastruktury Skateparku.

 

7. W czasie korzystania ze Skateparku, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności

do:

a) bezwzględnego stosowania się do poleceń Pracowników Skateparku;

b) bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu;

c) zachowania należytej ostrożności;

d) zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia i nie zakłócający korzystania  ze Skateparku innym Użytkownikom; (w tym stawania na przeszkodach  i lądowaniu)
e) sprzątania po sobie;
f) nie niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie Skateparku.
 

8. Na terenie Skateparku bezwzględnie zabronione jest w szczególności:

a) wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających;

b) palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp.;

c) wnoszenie szklanych przedmiotów oraz jakichkolwiek innych obiektów, mogących

stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób;

d) przebywanie na terenie Skateparku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem

substancji odurzających.

e) spożywania napojów i jedzenia nie zakupionych na skateparku -chyba że obsługa wyrazi na to wyraźną zgodę.
 

9. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Pracownika Skateparku, gdy:

a) zauważy jakiekolwiek uszkodzenia lub awarie urządzeń znajdujących się na terenie Skateparku;

b) dojdzie do jakiegokolwiek wypadku lub odniesienia urazu, kontuzji czy obrażeń ciała przez Użytkownika podczas korzystania z  Skateparku.

 

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu oraz wyproszenia z terenu Skateparku osób niestosujących się do zakazów i nakazów określonych w Regulaminie Skateparku lub Regulaminie, bez prawa do rekompensaty za zakupiony bilet.
 

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione i pozostawione

na terenie Skateparku, a także za uszkodzenia w mieniu Użytkowników, które powstały w wyniku zwykłego użytkowania Płyty Skateparku przez Użytkowników.

 

12. Usługodawca informuje, że ryzyko sportowe związane z użytkowaniem Płyty Skateparku, w tym z amatorską oraz wyczynową jazdą na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx i hulajnogach wyczynowych oraz innych pojazdach w tym celu użytkowanych na terenie Skateparku ponosi w całości Użytkownik lub w odpowiednich przypadkach jego Opiekun. Na Użytkowniku lub Opiekunie leży obowiązek oceny umiejętności sportowych Użytkownika oraz, w przypadku braku dostatecznych umiejętności, rezygnacja z korzystania z Płyty Skateparku. Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu, które nie wynikają z winy Organizatora.

 

13. Na terenie skateparku, zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek szkoleń bez wiedzy i zgody pracownika skateparku.

 

14. Użytkownik (a w przypadku osób niepełnoletnich - Opiekun) Wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku - w celach promocyjnych Usługodawcy. W szczególności dotyczy to upublicznienia w zdjęciach i filmach w  wydawnictwach, drukach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, na stronie internetowej, mediach i portalach społecznościowych Usługodawcy

15. Na terenie skateparku mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające ważny bilet - z wyłączeniem opiekunów prawnych dzieci korzystających ze skateparku.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2021 r.
 

2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 

Załączniki:

Zgoda przedstawiciela ustawowego.

Oświadczenie (dla osób pełnoletnich)

regulamin woodpark
bottom of page